unikátne obrazy:

Obchodné podmienky

Podmienky online zbierky/aukcie

Článok I

Základné ustanovenia

  1. Nadácia Adeli, so sídlom: Hlboká 45, 921 01 Piešťany, IČO: 42 400 970 (ďalej ako „Nadácia Adeli“) je organizátorom charitatívnej zbierky, ktorej výťažok bude v plnom rozsahu použitý na financovanie neurorehabilitácie pacientov s vážnymi neurologickými ochoreniami (ďalej ako „Zbierka“).
  2. Zbierka sa realizuje formou aukcie diel na stránke unikatneobrazy.sk (ďalej ako „Portál“).
  3. Tieto podmienky upravujú pravidlá portálu unikatneobrazy.sk a právny vzťah medzi Nadáciou Adeli a používateľom Portálu. 
  4. Zapojením sa do aukcie prejavuje užívateľ súhlas s týmito podmienkami.

Článok II

Nadácia Adeli

1. Nadácia Adeli je vlastníkom diel, ktoré sú predmetom aukcie.

2. Nadácia Adeli nezodpovedá za prípadne vady diela, dielo je výsledkom tvorivej spolupráce detí a renomovaných umelcov, ktoré bolo vytvorené pre Nadáciu Adeli a na účely tejto aukcie. 

Článok III.

Zapojenie sa do aukcie

1. Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony.

2. Dražiteľ sa môže do aukcie zapojiť tak, že vyplní kontaktný formulár a za konkrétne dielo ponúkne konkrétnu sumu v EUR. V prípade, ak iný užívateľ ponúkne vyššiu sumu, bude užívateľ, ktorý predtým ponúkol najvyššiu sumu upovedomený o možnosti sumu v určenej časovej lehote navýšiť. 

3. Dražiteľ je povinný kontaktný formulár vyplniť pravdivo a úplne.

4. Dražiteľ, ktorý ponúkne najvyššiu sumu a ktorého ponuku neprevýši iný dražiteľ sa zaplatením čiastky, ktorú za dielo ponúkol stáva vlastníkom diela. V prípade, ak ani na výzvu Nadácie Adeli tento dražiteľ kúpnu cenu nezaplatí, je Nadácia Adeli oprávnená ponúknuť dielo dražiteľovi, ktorý ponúkol nižšiu čiastku. Pričom následne sa primerane aplikuje postup v zmysle druhej vety tohto odseku. 

Článok IV. 

Kúpna zmluva

1. Víťazný dražiteľ uzatvára s Nadáciou Adeli kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je kúpa vydraženého diela za kúpnu cenu pozostávajúcu z víťazného prihodenia.

2. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom zaplatenia kúpnej ceny. 

3. Víťazný dražiteľ je oprávnený vyzdvihnúť si vydražené dielo v sídle Nadácie Adeli v termíne oznámenom Nadáciou Adeli. 

Článok V

Platobné podmienky

1. Konečná cena je cena vychádzajúca z víťaznej (najvyššej ponuky), tj. z ponuky, ktorú už neprevýšil iný dražiteľ. 

2. Víťazný dražiteľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu diela Nadácii Adeli v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa ukončenia aukcie.

3. Spôsob platby:

a) Bankovým prevodom 

Spolu s potvrdením o víťaznej ponuke Nadácia Adeli zašle víťaznému dražiteľovi

platobné údaje, na základe ktorých zaplatí kúpnu cenu. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania na účet Nadácie Adeli.

b) V hotovosti v priestoroch Nadácie Adeli.

Víťazný dražiteľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti

Článok VI

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na diele

1. Víťazný dražiteľ nadobúda vlastnícke právo k dielu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za vydražené dielo.

2. Nebezpečenstvo škody na vydražom diele prechádza na víťazného dražiteľa v čase, keď prevezme dielo od Nadácie Adeli alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď sa mu umožní nakladať s dielom a víťazný dražiteľ dielo neprevezme.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky sú zverejnené na stránke unikatneobrazy.sk a sú účinné dňom ich zverejnenia a to 13.01.2022.